Tham gia SEIU 2015 ngay hôm nay!

Chào mừng bạn đến với gia đình SEIU Local 2015! Khi gia nhập công đoàn của chúng tôi, bạn trở thành một phần của cuộc đấu tranh vì một cuộc sống tốt hơn cho bạn và gia đình và có được quyền truy cập vào các lợi ích quan trọng đối với bạn.

SEIU Local 2015 đã dẫn đầu cuộc đấu tranh giành mức lương tối thiểu $15 và 3 ngày nghỉ bệnh mỗi năm cho mỗi người lao động ở California. Chúng tôi cũng đang thúc đẩy cho quỹ hưu trí, nơi làm việc an toàn và sự tôn trọng cho những người chăm sóc người già và người khuyết tật như bạn.

Chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn, nếu bạn cần sự trợ giúp hãy gọi cho Trung Tâm Hành Động Thành Viên theo số 1-855-810-2015. Để đọc sự giải thích đầy đủ về cấp bậc thành viên của SEIU Local 2015, vui lòng bấm vào đây.

View the video above in:
Spanish | Chinese | Armenian | Korean