Sumali sa iyong mga kapwa tagapag-alaga para patuloy na manalo sa pagtaas ng sahod at maabot ang mga benepisyong para sa mga miyembro lamang. Kumpletohin ang form sa ibaba para simulan ang iyong pagiging miyembro sa unyon ngayon!

Ang Pagiging Miyembro sa SEIU Local 2015 ay magbibigay sa iyo ng buong karapatan bilang Miyembro ng unyon, kabilang dito ang karapatang dumalo sa mga pagpupulong ng unyon, bumoto para pagtibayin ang mga kontrata ng unyon, bumoto sa mga halalan ng unyon, humawak ng tungkulin sa unyon, bumoto sa mga pagbabago sa konstitusyon, iba pang mga bagay ukol sa pamamahala ng unyon, at iba’t-iba pang mga benepisyo at mga programa ng diskuwento ng Unyon.

"*" indicates required fields

Sa pamamagitan ng pagbigay ng aking numero ng telepono, naiintindihan ko na ang SEIU at ang kanilang mga lokal at kaanib ay maaaring gumamit ng mga teknolohiya sa pagtawag na awtomatiko at/o pana-panahong magpadala sa akin ng text na mensahe sa aking cellular na telepono. Hindi maniningil ang SEIU sa mga alertong text na mensahe. Ang mga carrier message at data rates ay maaaring i-apply sa mga naturang alerto. I-text ang STOP (ITIGIL) sa 787753 para itigil ang pagtanggap ng mga mensahe. I-text ang HELP (TULONG) sa 787753 para sa karagdagang impormasyon.

Pagiging Bahagi ng Kasaysayan

Kasunduan sa Pagiging Miyembro
Oo, gusto kong sumapi sa aking mga kapwa empleyado at maging miyembro ng SEIU Local 2015. Hinihiling ko at boluntaryong tinatanggap ang pagsapi sa SEIU Local 2015 at ang kanilang mga kahalili at itinalaga (kolektibong tinutukoy na “Local 2015”).

Ibig sabihin nito ay tatanggap ako ng mga benepisyo at susunod sa mga obligasyon ng pagiging miyembro na parehong nakasaad sa Konstitusyon at mga Tuntunin ng Local 2015 at Service Employees International Union.

Binibigyan ko ng awtorisasyon ang SEIU Local 2015 na kumilos bilang aking kinatawan sa kolektibong pakikipagayos ng mga sahod, benepisyo at iba pang mga tuntunin at kondisyon ng pagtatrabaho sa aking employer, at bilang aking eksklusibong kinatawan kung saan awtorisado ng batas.

Ang aking pagiging miyembro ay tuloy-tuloy, maliban lamang kung ako ay nagbitiw sa pamamagitan ng pagbigay ng nakasulat na abiso sa Local 2015 na ipinadala sa koreo (o iba pang mga paraan kung pinahintulutan ng mga patakaran ng SEIU Local 2015).

Alam ko na ang pagiging miyembro sa unyon ay boluntaryo at hindi kondisyon ng aking trabaho, at maaari kong tanggihan ang pagiging miyembro ng walang parusa. Ang aking lagda sa ibaba ay nagpapakitang ako ay sumasang-ayon sa mga tuntunin sa itaas.

Pagpapalakas ng Ating Boses

Awtorisasyon sa Pagbawas sa Sahod
Oo, kinikilala ko ang pangangailangan ng isang malakas na unyon at naniniwala ako na ang lahat na kinakatawan ng ating unyon ay dapat magbayad ng kanilang pantas na bahagi upang suportahan ang mga akitbidad ng ating unyon.

Sa pamamagitan nito, hinihiling at pinapahintulutan ko ang Tanggapan ng Kontroler ng Estado ng California na ibawas sa aking sahod at ibayad sa SEIU Local 2015 at sa mga kahalili o itinalaga nito (kolektibong tinukoy na “Lokal 2015”) ang halagang katumbas ng mga regular na bayarin sa Local 2015. Ang awtorisasyon na ito ay mananatiling epektibo, kahit na nagbitiw na ako sa aking pagiging miyembro sa SEIU Local 2015, maliban kung bawiin ko ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng nakasulat na abiso sa pamamagitan ng US mail sa SEIU Local 2015 (o iba pang paraan kung pinahihintulutan ng mga patakaran ng Local 2015) sa loob ng 15 araw bago o pagkatapos ng (1) petsa ng taunang anibersaryo ng kasunduang ito o (2) ang pagwawakas ng naaangkop na kolektibong kasunduan sa pagaayos sa pagitan ng aking employer at unyon kung saan ako ay sakop (“aking mga panahon ng pagkakataon”).

Awtomatikong magre-renew ang awtorisasyong ito taun-taon kahit na nagbitiw na ako sa aking pagiging miyembro, at mananatiling epektibo kung may patlang sa aking serbisyo bilang isang IHSS/WPCS Provider at ako ay muling binigyan ng trabaho bilang isang IHSS/WPCS Provider, maliban kung binawi ko ito sa panahon ng isa sa aking mga puwang ng panahon at ayon sa kinakailangan ng mga patakaran ng Local 2015.

Ang awtorisasyong ito ay boluntaryo and hindi kondisyon ng aking trabaho, at maaari kong tanggihang sumang-ayon dito na walang parusa.

My signature shows that I agree with the terms above.

Ang mga kontribusyon at regalo sa SEIU Local 2015 ay hindi maibabawas sa buwis bilang pang-kawanggawang kontribusyon. Gayunman, maaari itong mabawasan ng buwis bilang karaniwan at kinakailangang gastusin sa negosyo.

Maaari mong makita at i-download dito ang Mga Tuntunin ng Mga Bayarin sa Unyon.

Kinikilala ko na ang hindi pagbabayad ng aking mga bayarin sa sapat na panahon ay maaaring makaapekto sa aking katayuan ng pagiging miyembro sa Unyon, ayon sa nakasaad sa Konstitusyon at Mga Tuntunin ng SEIU at Konstitusyon at Mga Tuntunin ng SEIU Local 2015.

I-click ang buton Isumite para isumite ang iyong form sa pagiging miyembro.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.