Cov neeg ua hauj lwm rau San Joaquin IHSS koom siab ua kev saib xyuas kom muaj kev ncaj ncees rau yav tom ntej txog kev tu neeg (Future of Care)!

Los koom nrog peb lub koom haum! Cov neeg ua hauj lwm tu neeg hauv tsev, tu cov laus, tu cov neeg xiam oob khab (disabilities), thiab cov tswv cuab hauv zej zog tab tom ua hauj lwm rau kev saib xyuas kom muaj kev ncaj ncees rau yav pem suab txog kev tu neeg nyob hauv nroog San Joaquin (Future of Care in San Joquin County).

  • Cov neeg ua txoj num In-Home Supportive Services (IHSS) muab tau txoj kev dav pab tau rau cov neeg uas xav tau kev pab saib xyuas tu lawv kom ntev mus kom tau txais kev nplij siab thiab kev nyab xeeb ntawm lawv lub tsev.
  • Hauv peb zej zog coj neeg ua num rau IHSS muab ntau yam kev pab cuam, xws li tu hauv vaj tsev, saib nyuas tu tus kheej, thiab kev pab cuam coj mus kho mob
  • Cov neeg ua hauj lwm IHSS feem ntau yog thawj tug neeg tuaj pab tau rau thaum muaj mob, los sis muaj kev kub ntxhov hauv zej zog, thiab tej yam kev phom sij cuam tshuam rau huab cua tsis zoo rau cov neeg ua lawv ua num rau.
  • Cov neeg ua txoj num IHSS dhau mus zuj zus ua ib txoj num tseem ceeb kawg vim hais tias nyob rau hauv San Joaquin cov pej xeem ntawm cov neeg laus tsuas muaj coob zuj zus ntxiv tuaj lawm xwb.
  • HmongHauv peb lub zej zog yuav tsum tau sib koom siab rau thaum peb mus nrhiav txoj kev ncaj ncees rau txhua tus nyob rau hauv San Joaquin kom thiaj li muaj feem tau cov txiaj ntsig, xws li kom tau lub sib hawm ntev los tu yus thaum tsis taus lawm kom tsis txhob xaiv tias haiv neeg twg, koj yog poj niam los txiv neej, kev siv deev, tus lej zip code twg, kev xiam oob khab (disability) los sis yus yog neeg xam xaj los tsis yog.