Koom nrog koj cov tswv cuab kom yeej nce nyiaj uas haujlawm thiab tau txais txiaj ntsig rau cov tswv cuab nkaus xwb. Ua kom tiav daim ntawv hauv qab no los ua peb tus tswv cuab

SEIU 2015 Kev Ua Tswvcuab tso cai tuaj koom lub rooj sib tham hauv koomhaum, pov npav hauv koomhaum, tuav lub koomhaum, pov npav rau kev hloov pauv kev cai lij choj, lwm yam teebmeem ntawm kev tswjfwm hauv koomhaum, thiab Union ntau yam kev pab cuam thiab luv nqi.

"*" indicates required fields

Ntawm qhov los mus muab kuv tus xov tooj rau ntawm no, kuv totaub tias SEIU thiab nws lub local thiab cov lawv koom tes nrog rau kuj yuav cia li hu xov tooj thiab/ los yog ntaus ntawv tuaj rau kuv rau ntawm kuv lub xov tooj tej qee chim. SEIU yeej yuav tsis rub nqe rau qhov xa ntawv qhia tuaj. Tej kev xa ntaub ntawv thiab duab los ntawm lub hauv paus xov tooj (Carrier) kuj yuav kom them. Ntaus ntawv STOP rau 787753 kom tsis txhob muaj qho ntaus ntawv xa tuaj Ntaus HELP rau 787753 yog xav paub ntau ntxiv.

Ua ib feem ntawm Keeb Kwm

Pom Zoo Rau Ntawm Kev Ua Tswv Cuab
Pom Zoo, kuv xav los mus koom nrog rau cov neeg kuv nrog ua haujlwm ua ke thiab los ua ib tug tswv cuab ntawm SEIU Local 2015 Kuv hais thiab pom zoo ntawm kuv tus kheej (voluntarily) los mus txais kev ua tswv cuab nyob rau ntawm SEIU Local 2015 thiab rau tus sawv cev (los koom ua ke, “Local 2015”).

Qhov no nws txhais tau tias kuv yuav los mus txais tau tej kev pab (benefits) thiab yuav tsum tau ua (abide) raws li yam kom ua los ntawm txoj kev ua tswv cuab uas tsim muaj nyob ntawm lub Local 2015 thiab lub Service Employees International Union Daim Ntawv Kev Cai thiab Cov Kev Cai Tswj Kav.

Kuv pom zoo tso cai rau SEIU Local 2015 los mus ua tus sawv cev kuv rau ntawm tej kev sib hais txog nyiaj them xuab moom, kev pab mus kho mob thiab lwm yam kev cai muaj nyob nrog rau kuv txoj haujlwm nrog rau kuv qhov chaw ua haujlw, thiab yog tus sawv cev kuv rau ntawm qhov txoj cai pom zoo.

Kuv paub tias kuv txoj kev ua tswv cuab nyob rau lub union nws yog ib qho kuv pom zoo kuv tus kheej (voluntarily) thiab tsis yog tias yuav kom kuv nyob es thiaj li yuav tau kuv txoj haujlwm, thiab tias qhov kuv yuav tsis pom zoo los mus koom los yuav tsis muaj dabtsi phem ntawm chaw ua haujlwm rov los rau kuv (reprisal). Kuv lub npe kos hauv qab no qhia tias kuv pom zoo raws cov lus hais sawm no.

Qhov kev pom zoo tso cai no nws yog ib qho kuv pom zoo kuv tus kheej (voluntarily) thiab tsis yog tias yuav kom kuv nyob es thiaj li yuav tau kuv txoj haujlwm, thiab kuv tsis pom zoo los mus koom los yuav tsis muaj dabtsi phem ntawm chaw ua haujlwm rov rau kuv (reprisal). Kuv lub npe kos hauv qab no qhia tias kuv pom zoo raws cov lus hais sawm no.

Txhawb nqa peb lub suab

Kev Pom Zoo Tso Cai Rho Nyiaj Tawm Ntawm Daim Tshev
kuv pom thiab paub tias yuav tsum kom muaj ib lub union khov kho thiab ntseeg tias txhua tus neeg uas lub union yog tus sawv cev yuav tsum tau los mus them lawv feem los mus txhawb tej haujlwm peb lub union ua.

Ntawm no kuv hais thiab pom zoo tso cai kom lub Office ntawm lub State Controller ntawm California los mus rho nyiaj tawm ntawm qhov nyiaj kuv tau thiab los mus muab them mus rau SEIU Local 2015 thiab rau tus sawv cev (los koom ua ke, “Local 2015”) li ntawm tus nqe kom them los ntawm lub Local 2015. Qhov kev pom zoo tso cai no yuav rov cia li muaj cuv npe mus ib lub xyoo dhau ib lub xyoo li, txawm tias yog kuv twb ho ua npe tawm ua tswv cuab, thiab tseem yuav kom muaj mus, yog tias koj ho so ib nyuag ntus tsis yog Ib Tug Neeg Pab Tu Neeg Mob ntawm IHSS/WPCS es mam ho rov ua haujlwm ua Ib Tug Neeg Pab Tu Neeg Mob ntawm IHSS/WPCS dua, tabsis yog kuv ua ntaub ntawv xa tuaj kom tsum rau lub sijhawm muab rau kuv ntawd thiab yog raws li lub Local 2015 tej kev cai ces tau.

Qhov kev pom zoo tso cai no yuav rov cia li muaj cuv npe mus ib lub xyoo dhau ib lub xyoo li, txawm tias yog kuv twb ho ua npe tawm ua tswv cuab, thiab tseem yuav kom muaj mus, yog tias koj ho so ib nyuag ntus tsis yog Ib Tug Neeg Pab Tu Neeg Mob ntawm IHSS/WPCS es mam ho rov ua haujlwm ua Ib Tug Neeg Pab Tu Neeg Mob ntawm IHSS/WPCS dua, tabsis yog kuv ua ntaub ntawv xa tuaj kom tsum rau lub sijhawm muab rau kuv ntawd thiab yog raws li lub Local 2015 tej kev cai ces tau.

Kuv paub tias kuv txoj kev ua tswv cuab nyob rau lub union nws yog ib qho kuv pom zoo kuv tus kheej (voluntarily) thiab tsis yog tias yuav kom kuv nyob es thiaj li yuav tau kuv txoj haujlwm, thiab tias qhov kuv yuav tsis pom zoo los mus koom los yuav tsis muaj dabtsi phem ntawm chaw ua haujlwm rov los rau kuv (reprisal).

Kuv lub npe kos hauv qab no qhia tias kuv pom zoo raws cov lus hais sawm no.

Muab nyiaj tuaj pab los yog muab khoom plig rau lub SEIU Local 2015 nws tsis yog ib qho pub lov tawm ntawm se tias yog ib kev pab pub nyiaj dawb. Txawm li cas los xij, lawv tuaj yeem raug txiav se tawm raws li cov nuj nqis lag luam tsim nyog thiab tsim nyog.

Koj tuaj yeem saib thiab rub tawm Cov Cai Them se ntawm no.

Kuv lees paub tias tsis them kuv cov nuj nqis raws sijhawm yuav cuam tshuam rau kuv txoj kev koom tes sawv cev hauv Union, raws li tau teev tseg hauv SEIU Txoj Cai Lij Choj thiab Txoj Cai thiab SEIU Local 2015 Txoj Cai Lij Choj thiab Txoj Cai.

Nyem lub Submit khawm hauv qab no kom xa koj daim ntawv ua tswv cuab.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.