“ចាត់វិធានការបន្ទាប់ដើម្បីទទួលបានមូលនិធិសកម្មភាពបុគ្គលិកជំនាញថែទាំ (Caregivers Action Fund) (COPE) សម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំនៅតាមផ្ទះ”

មូលនិធិសកម្មភាពបុគ្គលិកជំនាញថែទាំ (Caregivers Action Fund) (COPE) គឺជាមូលនិធិនយោបាយរបស់សហជីពយើង។ “មូលនិធិនេះគឺផ្សេងពីទឹកប្រាក់ដែលសមាជិកត្រូវបង់ចូល សហជីព ដោយមានគោលបំណងជាក់លាក់ដើម្បីឲ្យអ្នកនយោបាយទទួលខុសត្រូវលើការតស៊ូដើម្បីបុគ្គលិកថែទាំនៅតាមផ្ទះ អតិថិជនរបស់យើងនិងគ្រួសារដែលធ្វើការនៅទូទាំងប្រទេស។”

“តើយើងអាចពឹងផ្អែកលើការបង់វិភាគទានរបស់អ្នកចំពោះ មូលនិធិសកម្មភាពបុគ្គលិកជំនាញថែទាំ (Caregivers Action Fund) (COPE) បានដែរឬទេ?”

 • ទម្រង់បរិច្ចាគមូលនិធិសកម្មភាពបុគ្គលិកជំនាញថែទាំ (Caregivers Action Fund) (COPE)

 • ពិតណាស់! ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយទទួលខុសត្រូវចំពោះគ្រួសារដែលធ្វើការ!

  "កម្មវិធីមូលនិធិសកម្មភាពបុគ្គលិកជំនាញថែទាំ (Caregivers Action Fund) (COPE) មានសារៈសំខាន់ក្នុងការទ្រទ្រង់ដល់ កម្មវិធីសេវាកម្មថែទាំនៅតាមផ្ទះ (In Home Supportive Services)។" រដ្ឋាភិបាលផ្តល់មូលនិធិដល់កម្មវិធីរបស់យើងដោយផ្ទាល់

  ដោយសារតែការវិនិយោគរបស់សមាជិកនៅក្នុងមូលនិធិសកម្មភាពបុគ្គលិកជំនាញថែទាំ (Caregivers Action Fund) (COPE) យើងអាចទទួលបានកំណើនដ៏ច្រើនលើប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមារបស់យើង*** ការពិពណ៌នាកម្មវិធីពេញលេញ និងលក្ខខណ្ឌមានដូចខាងក្រោម។

 • ហត្ថលេខារបស់ខ្ញុំបង្ហាញថាខ្ញុំយល់ព្រមទៅនឹងលក្ខខណ្ឌខាងលើ។

  ការបង់វិភាគទាន ឬអំណោយជូនដល់មូលនិធិសកម្មភាពបុគ្គលិកជំនាញថែទាំ (SEIU COPE) ដែលជាការបង់វិភាគទានសប្បុរសធម៌មិនជាប់ពន្ធឡើយ។

  ការអនុញ្ញាតផ្តល់ទឹកប្រាក់ដល់មូលនិធិសកម្មភាពបុគ្គលិកជំនាញថែទាំ (Caregivers Action Fund) (COPE)

  ពិតណាស់ ខ្ញុំចង់ចូលរួមជាមួយបុគ្គលិកជំនាញថែទាំដើម្បីចាត់វិធានការជ្រើសរើសអ្នកតស៊ូមតិសម្រាប់បុគ្គលិកថែទាំរយៈពេលវែង និងសហគមន៍របស់យើង និងឱ្យពួកគេទទួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើសកម្មភាពដើម្បីផលប្រយោជន៍ល្អបំផុតរបស់បុគ្គលិកជំនាញថែទាំនិងអ្នកដែលទទួលបានការថែទាំរបស់យើង។

  ខ្ញុំអនុញ្ញាតឱ្យការិយាល័យអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (Office of the State Controller of California) កាត់ទុកចំនួនទឹកប្រាក់ក្នុងមួយខែ មូលនិធិសកម្មភាពបុគ្គលិកជំនាញថែទាំ ( Caregivers Action Fund) ធ្វើជាភ្នាក់ងារប្រមូលប្រាក់សម្រាប់មូលនិធិ SEIU COPE។

  ការអនុញ្ញាតនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយផ្អែកលើការយល់ដឹងជាក់លាក់របស់ខ្ញុំថា (1) ខ្ញុំមិនត្រូវបានតម្រូវឱ្យចុះហត្ថលេខាលើទម្រង់នេះ ឬធ្វើការបង់វិភាគទានដោយស្ម័គ្រចិត្តទៅកាន់មូលនិធិសកម្មភាពបុគ្គលិកជំនាញថែទាំ (Caregivers Action Fund) (SEIU COPE) ជាលក្ខខណ្ឌទទួលបានការងារ ឬសមាជិកភាពរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងសហជីព (2) ខ្ញុំអាចបដិសេធមិនបង់វិភាគទានបានដោយគ្មានការធ្វើបាប (3) តាមច្បាប់ មានតែសមាជិកសហជីពនិងបុគ្គលិកប្រតិបត្តិ/រដ្ឋបាលដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិក ឬអ្នករស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ស្របច្បាប់ប៉ុណ្ណោះទើបមានសិទ្ធិចូលបង់វិភាគទានដល់មូលនិធិសកម្មភាពបុគ្គលិកជំនាញថែទាំ (Caregivers Action Fund) (SEIU COPE) (4) ទឹកប្រាក់បង់វិភាគទាននៅលើទម្រង់នេះគ្រាន់តែជាការអោយយោបល់ប៉ុណ្ណោះ ហើយខ្ញុំអាចបង់វិភាគទានច្រើន ឬតិចតាមមធ្យោបាយនេះ ឬតាមមធ្យោបាយផ្សេងទៀតដោយគ្មានការភ័យខ្លាចពីការបាត់ផលប្រយោជន៍ពីសហជីព SEIU Local 2015 ឬនិយោជករបស់ខ្ញុំ (5) មូលនិធិសកម្មភាពបុគ្គលិកជំនាញថែទាំ (Caregivers Action Fund) (SEIU COPE) ប្រើប្រាស់ប្រាក់ដែលខ្លួនទទួលបានក្នុងគោលបំណងនយោបាយ – រួមជាអាទិ៍ការបង់វិភាគទាននិងការចំណាយក្នុងនាមបេក្ខជនសម្រាប់ការិយាល័យសហព័ន្ធ ការិយាល័យរដ្ឋ និងការិយាល័យមូលដ្ឋាន – និងការដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយសម្រាប់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈជន។

  ការអនុញ្ញាតនេះនៅមានប្រសិទ្ធភាពរហូតទាល់តែខ្ញុំសុំលុបចោលការអនុញ្ញាតរបស់ខ្ញុំជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅសហជីព SEIU Local 2015 តាមរយៈការផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិក ឬតាមវិធីផ្សេងដែលបានអនុញ្ញាត។

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.