Ua kauj ruam tom ntej kom yeej rau cov neeg ua haujlwm tu neeg hauv tsev, pab muas rau peb Pob Nyiaj Tawm Suab (COPE).

Pob Nyiaj Tawm Suab rau Cov Neeg Tu Neeg (SEIU COPE) yuav siv cov nyiaj nws txais tau los dhia ua haujlwm rau nej. Pob nyiaj tawm suab no txawv ntawm union dues, nws pab peb tuav cov nom tswv lub luag haujlwm

Peb tuaj yeem suav rau koj qhov kev pabcuam rau peb Pob Nyiaj Tawm Suab rau cov neeg tu neeg (COPE).

 • Kev Pom Zoo Tso Cai Rau Pob Nyiaj Tawm Suab Rau Cov Neeg Tu Neeg (Caregiver)

 • Pom zoo! Kuv xav qhia rau cov nom tswv kom xav txog cov neeg ua haujlwm tu neej haus tsev ua ntej!

  Pob nyiaj tawm suab (COPE) tseem ceeb heev rau peb txoj haujlwm txuas ntxiv mus. Tsoomfwv yog cov xa nyiaj txiag rau peb cov neeg ua haujlwm, yog li peb yuav tsum koom tes rog nom tswv kom peb yeej cov ntawv cog lus muaj zog.

  Peb cov tswv cuab koom tes muas rau Pob nyiaj tawm saub (COPE) nws pab peb muaj peev xwm hais tau nce nyiaj ua haujlwm hauv California, thiab xaiv cov neeg sawv cev rau Congress uas tawm tsam kom sawv daws siv tau Medi-cal thiab ua kom nws pheej yig rau txhua tus neeg Asmeskas.Cov lus piav qhia tag nrho thiab cov ntsiab lus tau teev tseg rau hauv qab no.

 • Kuv lub npe kos hauv qab no qhia tias kuv pom zoo raws cov lus hais sawm no.

  Muab nyiaj tuaj pab los rau Pob Nyiaj Tawm Suab rau Cov Neeg Tu Neeg (SEIU COPE) nws tsis yog ib qho pub lov tawm ntawm se tias yog ib kev pab pub nyiaj dawb

  KEV POM ZOO TSO CAI RAU POB NYIAJ TAWM SUAB RAU COV NEEG TU NEEG (CAREGIVER)

  kuv xav los mus koom nrog rau kuv cov neeg pab tu neeg (caretakers) rau ntawm kev tawm suab los xaiv cov coj los yog nom tswv (champions) rau cov neeg ua haujlwm rau hauv Txoj Kev Tu Neeg Mob Ntev Mus thiab rau peb cov zej zog thiab los mus saib kom lawv ua haujlwm rau yam kev uas yuav zoo rau cov neeg pab tu neeg thiag cov uas txais peb txoj kev tu.

  Ntawm no kuv pom zoo tso cai rau lub Office ntawm lub State Controller ntawm California los mus muab qhov nyiaj li tau hais ntawm ib lub hli twg muab mus rau SEIU Local 2015 tias yog ib qho nyiaj pab los rau Pob Nyiaj Tawm Suab rau Cov Neeg Tu Neeg. Pob Nyiaj Tawm Suab rau Cov Neeg Tu Neeg yog los sawv cev uas tus sau nyiaj rau qhov SEIU COPE

  Qhov kev pom zoo tso cai no nws yog ua los ntawm kuv tus kheej (voluntarily) raws li kuv txoj kev totaub tias; (1) Kuv tsis yog yuav tsum kom los kos npe rau daim ntawv los yog tus kheej yuav tsum pab muab nyiaj los rau Pob Nyiaj Tawm Suab rau Cov Neeg Tu Neeg (SEIU COPE) es thiaj li tau ua kuv txoj haujlwm los yog koom tau rau txoj kev ua tswv cuab nyob rau lub union; (2) Kuv tsis pom zoo pab nyiaj los yuav tsis muaj dabtsi phem ntawm chaw ua haujlwm rov los rau kuv (reprisal); (3) raws txoj kev cai, tsuas yog cov tswv cuab thiab cov neeg ua haujlwm ua nai loj uas lawv yog xamxaj neeg Meskas los yog cov neeg uas nyob muaj npav ntsuab lawv thiaj li muaj cai los pab nyiaj rau Pob Nyiaj Tawm Suab rau Cov Neeg Tu Neeg (SEIU COPE); (4) qhov kom pab muab nyiaj ntau npaum cas nyob rau ntawm daim ntawv no tsuas yog cov xav tau xwb, thiab qhov kuv yuav pab muab ntau los yog tsawg dua tuaj raw li no los yog lwm txoj kev yuav tsis muaj qhov ntshai tias tsam yuav tsis muaj qhov tsis zoo (disadvantage) los ntawm SEIU Local 2015 los yog kuv qhov chaw ua haujlwm; (5) Pob Nyiaj Tawm Suab rau Cov Neeg Tu Neeg (SEIU COPE) yuav siv cov nyiaj nws txais tau los dhia ua haujlwm rau txoj kev ua kas moos-nrog rau tabsis tsis tag li no xwb, los mus pab nyiaj rau thiab them nuj nqe (expenditures) rau ib tug neeg uas yuav los sib tu ua nom tswv rau tsoom fwv, hauv lub xeev, thiab lus nroog-thiab los mus sib hais rau tej yam tseem ceeb rau zej zog pej xeem.

  Qhov kev pom zoo tso cai no yuav tsum kom muaj mus txog rau thaum kuv ua ntaub ntawv tsis pom zoo xa tuaj rau SEIU Local 2015 los yog lwm txoj kev ua tso cai.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.