Gawin ang susunod na hakbang upang manalo para sa mga tagapagbigay ng pangangalaga sa tahanan gamit ang Caregivers Action Fund (COPE)

Ang Caregivers Action Fund (COPE) ay ang pondong pampulitika ng ating unyon. Ito ay hiwalay sa mga bayarin sa unyon, na may partikular na layunin na panagutin ang mga pulitiko na ipaglaban ang mga manggagawa sa pangangalaga sa tahanan, ang ating mga kliyente, at mga nagtatrabahong pamilya sa buong bansa.

Maaari ba kaming umasa sa iyong kontribusyon sa Caregivers Action Fund (COPE)?

"*" indicates required fields

Form ng Donasyon ng Caregivers Action Fund (COPE)

Oo! Gusto kong panagutin ang mga pulitiko sa mga nagtatrabahong pamilya!

Ang programa ng Caregivers Action Fund (COPE) ay napakahalaga sa pagpapanatili ng programang In Home Supportive Services. Direktang pinopondohan ng gobyerno ang ating programa, kaya kailangan natin ng kapangyarihang pampulitika para itaguyod ang ating sarili at ang ating mga kliyente at para patuloy na manalo ng mga matatag na kontrata.

Dahil sa mga pamumuhunan ng mga miyembro sa Caregivers Action Fund (COPE), nanalo kami na pataasin ng malaki ang ating minimum na sahod ng estado, pataasin ang pagpopondo ng estado para sa In Home Supportive Services, at pumili ng mga kinatawan sa Kongreso na nakikipaglaban upang palawakin ang Medicaid at gawing abot-kaya ang kalidad na pangangalaga para sa lahat ng mga Amerikano.***Ang buong paglalarawan at mga tuntunin ng programa ay nakalista sa ibaba.

Oo, gusto kong mag-ambag ng sumusunod na halaga sa SEIU COPE bawat buwan (mangyaring pumili ng isa)*

Ipinapakita ng aking lagda na ako ay sumasang-ayon sa mga tuntunin sa itaas.

Ang mga kontribusyon o regalo sa Caregivers Action Fund (SEIU COPE) ay hindi mababawas sa buwis bilang mga pang-kawanggawang kontribusyon.

Awtorisasyon sa Caregivers Action Fund

Oo, gusto kong sumali sa mga kapwa tagapag-alaga sa paggawa ng aksyon upang pumili ng mga tagapagtaguyod ng mga manggagawa sa Pangmatagalang Pangangalaga at ng mga komunidad natin at panagutin silang kumilos para sa pinakamahusay na interes ng mga tagapag-alaga at ng mga tumatanggap ng ating pangangalaga.

Sa pamamagitan nito, pinahihintulutan ko ang Tanggapan ng Kontroler ng Estado ng California na bawasin ang naturang halaga bawat buwan upang ipasa sa SEIU Local 2015 bilang kontribusyon sa Caregivers Action Fund. Ang Caregivers Action Fund ay gumaganap bilang ahente ng pangongolekta para sa SEIU COPE.

Ang awtorisasyong ito ay boluntaryong ibinigay batay sa aking partikular na pag-unawa na; (1) hindi ako kinakailangang lumagda sa form na ito o gumawa ng boluntaryong kontribusyon sa Caregivers Action Fund (SEIU COPE) bilang kondisyon ng aking pagtatrabaho o pagiging miyembro sa unyon; (2) maaari akong tumanggi na mag-ambag nang walang parusa; (3) sa ilalim ng batas, tanging ang mga miyembro lamang ng unyon at mga ehekutibo/administratibong tauhan na U.S. Citizen o legal na permanenteng residente ang karapat-dapat na mag-ambag sa Caregivers Action Fund (SEIU COPE); (4) ang mga halaga ng kontribusyon sa form na ito ay mga mungkahi lamang, at maaari akong mag-ambag ng mas malaki o mas kaunti sa pamamagitan nito o sa iba pang paraan nang walang takot ng pagiging dehado mula sa SEIU Local 2015 o sa aking employer; (5) ginagamit ng Caregivers Action Fund (SEIU COPE) ang perang natatanggap nito para sa mga layuning pampulitika – kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, paggawa ng mga kontribusyon at paggasta sa ngalan ng mga kandidato para sa pederal, estado, at lokal na tanggapan – at pagtugon sa mga isyung pampulitika na may pampublikong kahalagahan.

Ang awtorisasyong ito ay mananatiling may bisa hanggang bawiin ko sa pamamagitan ng pagsulat sa SEIU Local 2015 sa pamamagitan ng koreo sa U.S. o iba pang pinahihintulutang paraan.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.