BẢN TÓM TẮC THỎA THUẬN DỰ KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG DỊCH VỤ GIÚP ĐỠ CÁ NHÂN (PASC) IHSS QUẬN LOS ANGELES

January 24, 2023
Posted in Politics, Union Updates
Tagged in

Tất cả những gì trong Thỏa Thuận hiện tại vẫn giữ y nguyên ngoại trừ những điều được liệt kê bên dưới:

TIỀN LƯƠNG:

 • Vào ngày 1 tháng 1, 2023 tổng tiền lương của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ sẽ tăng $0.50 từ $16.00 đến $16.50 một giờ như một khoản phụ cấp lương và tiền lương sẽ được giữ ở mức $1.00 trên mức lương tối thiểu.
 • Đầu năm 2023 khoản phụ cấp lương sẽ tăng $0.75 rồi sau đó tăng $0.25 một lần nữa vào ngày 1 tháng 1, 2024.
 • Mỗi lần mức lương tối thiểu của Tiểu Bang gia tăng, tiền lương của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ sẽ tăng để giữ ở mức $2.00 trên mức lương tối thiểu.

Tiền lương sẽ được trả như vầy:

Hiện tại1 tháng 1 2023Đầu năm 20231 tháng 1 202431 tháng 12, 2024**
Mức lương hiện tại$16.00Hợp đồng hết hạn
Khoản phụ cấp lương$0.75$0.25
Mức lương tối thiểu của Tiểu Bang*$15.00$15.50$15.50$16.00*
Số tiền trên mức lương tối thiểu$1.00$1.75$2.00
MỨC LƯƠNG THEO GIỜ MỚI*$16.50$17.25$18.00*

*Chúng tôi không chắc chắn mức lương tối thiểu của California sẽ tăng thêm hay không cho đến tháng 7, 2023. Bắt đầu vào ngày 1 tháng 1, 2024 tiền lương của chúng ta sẽ cao hơn mức lương tối thiểu của California $2.00.

Phúc Lợi Y Tế:

 • Chúng ta đã bảo vệ được Phúc Lợi Y Tế và sẽ gặp mặt trong năm 2023 để hoàn thiện Kế Hoạch Chăm Sóc Sức Khỏe.

Đồ Bảo Hộ Cần Thiết:

 • PASC sẽ mua vật dụng bảo hộ (găng tay, nước rửa tay diệt khuẩn, khẩu trang, và áo choàng dùng một lần) với tổng chi phí tối đa là $325,000 cho kỳ hạn của hợp đồng. Tại lúc đặt mua những vật dụng này sẽ được chuyển đến Công Đoàn để phân phát.

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Dự Phòng:

 • Các nhà cung cấp dịch vụ tham gia Chương Trình Người Phục Vụ Dự Phòng (BUAP) của PASC sẽ được trả thêm $3 một giờ trên mức lương bình thường.

Tiền Thù Lao Cho Công Tác Đại Diện Và Hỗ Trợ:

PASC sẽ trả tối đa 120 giờ thù lao mỗi tháng cho các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ, được chỉ định làm đại biểu công nhân, giúp đỡ các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ khác tìm hiểu về chương trình, thủ tục khiếu nại, và các quyền lợi của họ trong cương vị Nhà Cung Cấp Dịch Vụ.

Hợp Tác Với Nhau:

 • Các bên đồng ý tăng cường sự cộng tác thông qua các phiên họp Ủy Bao Quản Lý Lao Động và cam kết nỗ lực chung để loại bỏ sự phân biệt đối xử và sách nhiễu trong chương trình IHSS.
 • PASC sẽ hỗ trợ tiến hành một cuộc thảo luận với Quận về Các Buổi Định Hướng Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Mới.

Trả Lương Đúng Thời Hạn Và Chính Xác:

 • Các bên đồng ý họp mặt với Quận để phát triển một quy trình cho Quận nhằm đảm bảo nhà cung cấp dịch vụ nào cung cấp dịch vụ và người nhận dịch vụ của họ không thể hoặc không chịu hoàn tất Sổ Chấm Công Của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ được trả thù lao cho thời gian làm việc.

Hưu Trí:

 • PASC sẽ phân phát thông tin về chương trình hưu trí Cal Savers.

Điều Khoản Của Thỏa Thuận:

 • Thỏa Thuận hết hạn vào ngày 31 tháng 12, 2024.

LƯUÝ: Ngay cả khi hợp đồng hết hạn, tiền lương sẽ tiếp tục gia tăng để giữ ở mức cao hơn lương tối thiểu $2.00.